Szczegóły meczu

Wiosna 2022

3 Liga

Rising Stars CF
15 - 1
Końcowy wynik
Korona
0’
Michał Zajdziński
(Natan Paździor)
8’
Juliusz Olech
9’
Juliusz Olech
(Krystian Zajdziński)
14’
Damian Kaczor
(Natan Paździor)
19’
Michał Zajdziński
(Natan Paździor)
26’
Juliusz Olech
(Natan Paździor)
28’
Krystian Zajdziński
29’
Juliusz Olech
(Natan Paździor)
31’
Michał Zajdziński
(Natan Paździor)
33’
Daniel Krasoń
(Juliusz Olech)
36’
Natan Paździor
(Juliusz Olech)
38’
Juliusz Olech
(Kamil Dalke)
42’
Natan Paździor
(Damian Kaczor)
45’
Michał Zajdziński
(Natan Paździor)
46’
Robert Mrowiec
(Denis Temyrivskyi)
47’
Krystian Zajdziński
(Natan Paździor)
50’