Szczegóły meczu

Wiosna 2024

2 Liga

Pretty Boys
18 - 3
Końcowy wynik
Inter Team
0’
Bramka samobójcza
4’
Bartek Gapys
5’
Juliusz Olech
11’
Natan Paździor
(Dariusz Kostrzewa)
14’
Dariusz Kostrzewa
(Juliusz Olech)
16’
Jakub Makowski
(Natan Paździor)
17’
Juliusz Olech
(Natan Paździor)
18’
Natan Paździor
(Juliusz Olech)
19’
Juliusz Olech
(Natan Paździor)
21’
Natan Paździor
24’
Bartek Gapys
(Kacper Freilich)
24’
Natan Paździor
25’
Juliusz Olech
(Bartek Gapys)
27’
Adam Rusinek
33’
Natan Paździor
35’
Juliusz Olech
38’
Damian Kakietek
43’
Dariusz Kostrzewa
(Kacper Freilich)
44’
Juliusz Olech
46’
Dariusz Kostrzewa
(Natan Paździor)
48’
Juliusz Olech
(Natan Paździor)
49’